background

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Świdwinie, ul. Gagarina 71, 78 -301 Świdwin (NIP: 672 17 17 837, REGON: 330918610) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wspl-swidwin.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 21.08.2022
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.08.2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 21.08.2022
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 23.08.2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Świdwinie, ul. Gagarina 71, 78 -301 Świdwin (NIP: 672 17 17 837, REGON: 330918610)
 • E-mail: kadry@wspl-swidwin.pl
 • Telefon: 261 53 23 36

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Świdwinie,
 • NIP:6721717837, REGON: 330918610,
 • adres: ul. Gagarina 71, 78 -301 Świdwin
 • e-mail: kadry@wspl-swidwin.pl
 • telefon: 261 532953

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • winda
 • podjazd dla osób niepełnosprawnych
 • przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych